Slevy 10 až 50 % u více než 1000 partnerů v celé ČR

Koupit DreamCard


Všeobecné obchodní podmínky pro kartu DreamCARD

Všeobecné podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují způsob užívání karty společnosti  DreamCARD  s.r.o. (Dále jen „DreamCARD“) při realizaci nákupů v obchodní síti smluvních partnerů DreamCARD  s.r.o.. DreamCARD karta (dále jen „Karta“) je použitelná dle těchto VOP v síti všech prodejen smluvních partnerů společnosti DreamCARD  s.r.o. na území celé České republiky, DreamCARD kartu vystaví a bude spravovat centrála společnosti DreamCARD s.r.o., se sídlem Terezínská 473/17, 360 07 Karlovy Vary, Kartu vydává držiteli vždy DreamCARD s.r.o..

2. Žadatel může být fyzická i právnická osoba, avšak při žádosti právnické osoby je nutné předložit aktuálně platný výpis z obchodního rejstříku. V případě živnostníka je nutné předložit živnostenský list. Kartu poskytne DreamCARD na základě podané žádosti o vystavení této Karty ze strany zákazníka. Tuto žádost podává zákazník na předtištěném formuláři, nebo vyplněním elektronického formuláře na stránkách společnosti www.dreamcard.cz. Centrála DreamCARD je oprávněna žádost zákazníka o vystavení DreamCARD karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních důvodů. DreamCARD je oprávněn odmítnout vystavení DreamCARD karty v případě, že byla držiteli Karty v minulosti taková Karta vystavena a z důvodu porušení podmínek jejího používání, které je ze strany DreamCARD omezeno nebo zakázáno.

3. Držitelem DreamCARD karty (dále jen „Zákazník“) se rozumí osoba, jejíž jméno a příjmení, resp. firma, je uvedeno v žádosti o její vystavení. Doba platnosti karty začíná běžet dnem vystavení Karty a končí posledním dnem kalendářního měsíce po uplynutí 12 měsíců od data jejího vystavení.

4. Prostřednictvím DreamCARD karty je možné v síti prodejen smluvních partnerů DreamCARD uplatnit nárok na zvýhodněné služby a slevy.

5. DreamCARD karta musí být předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před namarkováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni upozornit Zákazníka, aby předložil DreamCARD kartu před namarkováním zboží. Použití DreamCARD karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jiných poskytovaných výhod vztahujících se k použití těchto karet je vyloučeno.

6. Kromě uplatnění slev v síti obchodních partnerů DreamCARD je držitel DreamCARD karty oprávněn využít po předložení DreamCARD karty tyto zvýhodněné služby poskytované DreamCARD: bezplatný vstup na akce organizované DreamCARD.

7. Ztrátu a krádež DreamCARD karty je držitel Karty povinen oznámit neprodleně na telefonním čísle službám zákazníkům. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři, nebo pomocí elektronického formuláře společnost DreamCARD  s.r.o. vystaví za poplatek 350 (třistapadesát) Kč duplikát Karty, který bude držiteli Karty zaslán poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu Zákazníka. Změnu adresy, jména a příjmení a dalších osobních údajů uvedených ve formuláři žádosti o vystavení DreamCARD karty je držitel Karty povinen uskutečnit na předtištěné Žádosti o změnu kontaktních údajů, nebo pomocí elektronického formuláře. V opačném případě platí jako závazná poslední známá adresa Zákazníka.

8. DreamCARD karta je platná 12 měsíců. Doba platnosti karty začíná běžet dnem vystavení Karty a končí posledním dnem kalendářního měsíce po uplynutí 12 měsíců od data jejího vystavení. Zákaznická karta je nepřenosná.

9. Držitel Karty může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, která je účinná okamžikem doručení do sídla společnosti DreamCARD s.r.o.. Společnost DreamCARD s.r.o. může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, pro kterou platí jednoměsíční výpovědní lhůta, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena na poslední známou adresu držitele Karty. V případě nemožnosti doručení výpovědi se výpověď považuje za doručenou dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila zpět do sídla DreamCARD s.r.o.. Při ukončení smluvního vztahu musí být DreamCARD karta neprodleně vrácena.

10. DreamCARD si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, poskytovaných prostřednictvím DreamCARD karty nebo s ní spojených. Změny a doplňky těchto VOP DreamCARD vždy zveřejní a jejich písemný text bude volně dostupný na internetových stránkách www.dreamcard.cz. Tyto změny nabývají účinnosti dnem zveřejnění.

11. Tímto žadatel prohlašuje, že se seznámil s částí VOP - Ochrana osobních údajů, a že s ní bez výhrad a výslovně souhlasí.

12. Žadatel svým podpisem uznává platnost těchto VOP a považuje je pro sebe za závazné.

13. Příslušným soudem ve věcech sporů vzniklých v souvislosti se vztahem založeným systémem DreamCARD karty a těmito VOP je soud věcně a místně příslušný podle ustanovení Občanského zákoníku.

14. Každý poskytovatel slevy – obchodní partner má možnost vkládat do svého profilu tzv. dočasné slevy, dle svého uvážení. Za tyto slevy neručíme, jelikož nejsou uvedeny v partnerské smlouvě mezi DreamCARD s.r.o. a poskytovatelem slevy. Na rozdíl od slev stálých, které jsou obchodní partneři povinni poskytovat minimálně po dobu jednoho roku na základně podepsané partnerské smlouvy. Slevy se nesčítají a nekumulují. Zpravidla se nevztahují na polední menu, tabákové výrobky, zboží v akci či akční nabídky.

Ochrana osobních údajů

Žadatel o DreamCARD kartu svou registrací přes internetové rozhraní dává společnosti DreamCARD s.r.o. svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou údaje poskytnuté při registraci, jakož i se zpracováním údajů o využití služeb nabízených držitelem DreamCARD karty, které v průběhu členství v DreamCARD, získá společnost DreamCARD  s.r.o. Tyto osobní údaje mohou být zpracovány pro účely DreamCARD s.r.o., t.j. pro potřeby řádného plnění závazků vyplývajících z členství v DreamCARD, společností DreamCARD s.r.o. Žadatel o DreamCARD kartu poskytuje společnosti DreamCARD s.r.o. také souhlas ke zpracování poskytnutých údajů, jakož i údajů získaných z využití DreamCARD karty (nákupy a využití služeb v obchodní síti smluvních partnerů společnosti DreamCARD s.r.o.) jakož i na jejich použití v rámci obchodních aktivit společnosti DreamCARD s.r.o., a to zejména za účelem marketingových a reklamních aktivit. Zájemce souhlasí zejména s tím, aby společnost DreamCARD s.r.o. sama, nebo prostřednictvím zprostředkovatele, zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní údaje v písemné i elektronické formě uchovávala, shromažďovala, v případě potřeby a v rozsahu nezbytném pro provozování DreamCARD členství.

Společnost DreamCARD s.r.o. odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona o ochraně osobních údajů: č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Podrobné informace o zpracovávání ochraně osobních údajů

ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů: č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Provozovatel internetového systému

Obchodní jméno: DreamCARD s.r.o.
Sídlo: Karlovy Vary, Terezínská 473/17,  PSČ 360 07

IČO: 291 22 741
Spisová značka: C 26749 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Účel zpracovávání osobních údajů

 • provedení DreamCARD karty pro člena DreamCARD
 • doručení DreamCARD karty na uvedenou adresu
 • evidence držitelů DreamCARD karty
 • evidence využití služeb smluvních partnerů společnosti DreamCARD s.r.o. držiteli DreamCARD karty
 • evidence za účelem marketingových a reklamních aktivit
 • zasílání informačních elektronických zpráv
 • vyhotovení daňového dokladu - faktury za členství v DreamCARD

Seznam zpracovávaných osobních údajů

Fakturační údaje

 • DreamCARD s.r.o.
 • Karlovy Vary, Terezínská 473/17, PSČ 360 07
 • IČ: 29122741  DIČ: CZ29122741

Údaje pro doručení

 • jméno a příjmení příjemce
 • adresa doručení

Kontaktní údaje

 • jméno kontaktní osoby
 • adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky, nouzový komunikační prostředek, pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.

Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění závazků vyplývajících z členství v DreamCARD. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou žádost na členství v DreamCARD. Z tohoto důvodu je zájemce povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování registrace DreamCARD.

Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuté

Osobní údaje neposkytuje společnost DreamCARD s.r.o. žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží Českou poštou a.s.

Rozsah poskytovaných údajů: jméno a adresa příjemce, adresa doručení. Ve výjimečných situacích může být na doručení zboží operativním rozhodnutím vybrána jiná doručovací společnost. Vzhledem k operativnímu charakteru rozhodnutí není možné dopředu určit název a sídlo dané společnosti.

Zveřejnění údajů

Společnost DreamCARD s.r.o. získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

Práva a povinnosti dotyčné osoby

Zájemce je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.

Zájemce se zavazuje, že v případě změny osobních údajů o této změně bude informovat společnost DreamCARD s.r.o.

Zájemce se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, adresa), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti (dopis, elektronická pošta) od provozovatele vyžadovat:

 • Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.
 • Informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje.
 • Odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Opravu jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Likvidaci jejích osobních údajů
 • Úpravu osobních údajů

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí.